ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ


Τρόποι με τους οποίους μπορούν να ρυθμισθούν οι οφειλές :


 1. Kόκκινα Δάνεια Επιχειρήσεων (Ν.4469/2017)
 2. Kώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών (με βάση τον ορισμό του Συνεργάσιμου Δανειολήπτη, χαρακτηρισμός, συνέπειες) (ΦΕΚ Β' 2376/2.8.2016)

 3. Εξωδικαστικός διακανονισμός
 4. Πρόγραμμα Διευκόλυνσης για Ενήμερους Δανειολήπτες (Ν.4161/2013)
 5. Νόμος (Κατσέλη) για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν.3869/2010)
 6. Νέες τροποποιήσεις Νόμου (Κατσέλη) (Ερμηνευτική Εγκύκλιος 7698/2015, ΦΕΚ 1794/2015)


Ρυθμίσεις οφειλών Υπερχρεωμένων Επιχειρήσεων, Εμπόρων κλπ:

Με βάση το νέο Νόμο 4469/2017 εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και επαγγελματιών μπορεί ο οφειλέτης να περιλάβει όλες τις οφειλές Δημοσίου, Ασφαλ.Ταμείων, Τραπεζών, Προμηθευτών κλπ.


Η έναρξη ισχύος του νέου Νόμου 4469/2017 θα γίνει από αρχές Αυγούστου 2017. Για μία πρώτη ενημέρωση για τον τρόπο εφαρμογής του ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ (πηγή capital.gr)


Ερωτήσεις-Απαντήσεις σχετικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.


Ρυθμίσεις οφειλών Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών σε:

 • Καταναλωτικά δάνεια - Πιστωτικές κάρτες
 • Στεγαστικά - Επισκευαστικά - Ανοιχτά Δάνεια
 • Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών με υπαγωγή στο ν. 3869/10 και μείωση έως εκμηδενισμό του αρχικού δανειζόμενου κεφαλαίου
 • Μείωση της αρχικής διάρκειας αποπληρωμής έως και 20 χρόνια με ταυτόχρονη μείωση της δόσης και περίοδο χάριτος χωρίς επιβάρυνση τόκων
 • Στην περίπτωση μείωσης των εισοδημάτων λόγω περικοπών, λόγω απώλειας της εργασίας σας ή λόγω προβλημάτων υγείας κλπ., πολύ χαμηλή δόση έως και μηδενική, ανάλογη των οικονομικών δεδομένων, με περίοδο χάριτος και δυνατότητα διαγραφής του υπολοίπου των δανείων.

Το Δικηγορικό Γραφείο Χαλκίδας Γεωργίου Αλάμπεη αναλαμβάνει τις διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες και σε περίπτωση που η ρύθμιση δεν ευδοκιμήσει εξωδικαστικά, παρέχει την πλήρη διαδικαστική, νομική και δικαστική κάλυψη ώστε να επιτευχθεί λύση βάσει του νόμου 3869/10 στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο.


Η νομική συνδρομή και υποστήριξη με τις ανάλογες παρεχόμενες υπηρεσίες συνεχίζεται από τον δικηγόρο Χαλκίδας Γεώργιος Αλάμπεη σε όλα τα επόμενα στάδια, με σκοπό την παρακολούθηση και την παροχή συμβουλών με παρεμβάσεις όπου απαιτείται, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή αποπληρωμή και η πλήρη εξασφάλιση του κάθε οφειλέτη έναντι των πιστωτών του.


Πρόγραμμα Διευκόλυνσης Ενήμερων Δανειοληπτών (μη καταγγελθέντων δανείων)


Με το πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους οφειλέτες ή οφειλέτες που δεν έχει γίνει καταγγελία της δανειακής τους σύμβασης, δημιουργείται ένας μηχανισμός αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων, που βασίζεται αποκλειστικά στην τρέχουσα οικονομική δυνατότητα του κάθε δανειολήπτη και όχι σε αυτήν που βρισκόταν, κατά τη σύναψη της δανειακής σύμβασης με το πιστωτικό ίδρυμα.

Η μηνιαία καταβολή για δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα μόνο, με εμπράγματη εξασφάλιση (εγγραφή προσημείωσης – υποθήκης) πάνω στην κύρια κατοικία του δανειολήπτη, μειώνεται σε ποσοστό 30% με βάση το καθαρό οικογενειακό εισόδημα. Διευκολύνονται έτσι όσοι προσπαθούν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο ν.3869/10.

Ρυθμίζονται συμβάσεις ενυπόθηκων δανείων που συνήφθησαν μεταξύ φυσικών προσώπων και τραπεζών μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2010, ενώ όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα έχουν προθεσμία υπαγωγής για διάστημα έξι μηνών μετά την ψήφιση του νόμου και τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διάστημα που μπορεί να παραταθεί με νεώτερη υπουργική απόφαση.

Τομείς Δικαίου

Yπερχρεωμένα Νοικοκυριά Υπερχρεωμένες Επιχειρήσεις

Δίκαιο Καταναλωτή

Δίκαιο Ακινήτων

Οικογενειακό Δίκαιο

Μισθωτικές Διαφορές

Πιστωτικοί Τίτλοι

Εταιρείες

Σωματεία

Διοικητικό Δίκαιο

Πνευματική ιδιοκτησία

Εμπορικά Σήματα

Δίκαιο του Διαδικτύου

Εξαλείψεις/Άρσεις Προσημειώσεων/Υποθηκών


Ραντεβού

22210 21005


Ελ. Βενιζέλου 32

34100 Χαλκίδα


email: info@alabeis.gr

fax: 2221 500166
Αρχική Όροι Χρήσης Αποτύπωμα


Γεώργιος Α. Αλάμπεης, Δικηγόρος, Χαλκίδας